Η διακοπή της θεραπείας με αναστολέα του TNF, στην έναρξη της κύησης δεν σχετίζεται με υποτροπή για τις ασθενείς με ΝΙΑ, ΡΑ.

Οι έγκυες γυναίκες με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ) και Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα (ΝΙΑ) που διακόπτουν την θεραπεία τους με αναστολέα του TNF πριν την 20η εβδομάδα κύησης, δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής της νόσου, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο “Arthritis & Rheumatology”. Η διακοπή της θεραπείας ήταν εφικτή σε γυναίκες με καλό έλεγχο νόσου στην αρχή της κύησης.

pregnant women yoga

Η μελέτη αυτή, συμπεριέλαβε 490 γυναίκες με ΡΑ (n=397) και ΝΙΑ (n=93) οι οποίες επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα Autoimmune Diseases in Pregnancy Project του οργανισμού OTIS (Organization of Teratology Information Specialists) που διεξήχθη μεταξύ 2005 και 2017. Συλλέχθηκαν πληροφορίες που σχετίζονταν με την ενεργότητα νόσου και την τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή πριν την 20η και την 32η εβδομάδα κύησης. Χρησιμοποιήθηκε πολυπαραγοντική αλλά και μη-σταθμισμένη στατιστική ανάλυση, ώστε να αναλυθεί ο συσχετισμός μεταξύ αλλαγών στην ενεργότητα νόσου με την διακοπή χρήσης αναστολέων του TNF. H αλλαγές στο επιπέδου ενεργότητας της νόσου, όπως αυτή αναφέρθηκε από τις ίδιες τις ασθενείς, μεταξύ του βασικού επιπέδου και του τρίτου τριμήνου της κύησης, μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας το Wilcoxon signed-rank test. Έγινε ανάλυση του αποτελέσματος που είχε η διακοπή ή συνέχιση της θεραπείας τόσο στην ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά (minimal clinically important difference) όσο και στο βαθμό ελέγχου της νόσου που ανέφεραν οι ίδιες οι ασθενείς.

Αναστολέα TNF κατά την διάρκεια της κύησης χρησιμοποιήσαν 323 (65.9%) ασθενείς. Οι πλειοψηφία (41.0%) έλαβε αναστολέα TNF και μετά την 20η εβδομάδα κύησης ενώ 24.9% διέκοψαν την θεραπεία πριν την 20η εβδομάδα κύησης. Από όσες συνέχισαν την θεραπεία μετά την 20η εβδομάδα, το 57.7% συνέχισε μέχρι το τέλος της κύησης ενώ το 42.3% διέκοψε σε κάποια στιγμή. Οι πλειοψηφία των γυναικών είχε χαμηλή ενεργότητα νόσου στο βασικό επίπεδο. Οι μετρήσεις ενεργότητας νόσου που βασίζονταν στις αναφορές των ίδιων των ασθενών κατά το 3ο τρίμηνο δεν φάνηκε να επηρεάζονται αρνητικά από την διακοπή της θεραπείας. Η συνέχιση της θεραπείας πέρα από την 20η εβδομάδα φάνηκε να σχετίζεται με καλύτερα σκορ και χαμηλότερη ενεργότητα νόσου στο τρίτο τρίμηνο όταν έγινε η μη-σταθμισμένη στατιστική ανάλυση, όμως αυτός ο συσχετισμός εξαλείφθηκε στην πολυπαραγοντική ανάλυση.

Οι περιορισμοί της μελέτης περιλαμβάνουν την χρήση αναφορών από τις ίδιες τις ασθενείς για τον υπολογισμό της ενεργότητας νόσου, οι οποίες μπορεί να επηρεάζονται από την εγκυμοσύνη, το ότι υπήρχαν ενδείξεις μεροληψίας επιλογής της κοορτής (selection bias), και το γεγονός του μικρού αριθμού γυναικών με ΝΙΑ.

pregnant rheumatologist visit

Οι ερευνητές της μελέτης αυτής καταλήγουν “δεν βρεθηκε αυξημένος κίνδυνος υποτροπής της νόσου μετα την διακοπή του αναστολέα TNF πριν την 20η εβδομάδα κύησης στις γυναίκες που μέχρι εκείνη την στιγμή είχαν καλό έλεγχο νόσου. Στις περιπτώσεις με ενεργή νόσο, η συνέχιση του αναστολέα TNF πέρα από την 20η εβδομάδα κύησης φαίνεται να είναι μια λογική επιλογή, αν αναλογιστούμε την βελτίωση της ενεργότητας που παρατηρήθηκε στο 3ο τρίμηνο, γεγονός που μπορεί με την σειρά του να οδηγήσει σε καλύτερη έκβαση της κύησης”.

Βιβλιογραφική Αναφορά:

Förger F, Bandoli G, Luo Y, Robinson L, Johnson DL, Chambers CD. Discontinuing TNF-inhibitors before gestational week 20 in well-controlled rheumatoid arthritis and juvenile arthritis is not associated with a disease worsening in late pregnancy [published online January 21, 2019]. Arthritis Rheumatol. doi: 10.1002/art.40821 


Leave a Reply