Η ψυχολογική ευελιξία κάνει τα παιδιά με Ιδιοπαθή Νεανική Αρθρίτιδα και τους γονείς τους πιο ανθεκτικούς.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο “Pain Medicine”, η ψυχολογική ευελιξία, σε παιδιά με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα που βελτιώνει την ανθεκτικότητά τους στον πόνο και την αναπηρία που σχετίζονται με τη νόσο.

Οι ερευνητές, ζήτησαν από μία ομάδα που αποτελούταν από 59 παιδιά (μέση ηλικία 13,76 ετών) με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα και 48 γονείς, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν την  ψυχολογική τους ευελιξία γενικά αλλά και ειδικά όσον αφορά στον πόνο. Συμπληρώθηκαν επίσης ερωτηματολόγια αξιολόγησης του βαθμού αναπηρίας, ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής λειτουργικότητας.

Βρέθηκε πως η ψυχολογική ευελιξία συνεισφέρει στη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας (P <0.01) και στη μείωση των αρνητικών επιδράσεων (P <0.001). Στα παιδιά, η αποδοχή του πόνου φάνηκε να συνεισφέρει στη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας, στη μείωση της αναπηρίας, και των αρνητικών επιδράσεων και στην μεγαλύτερη «άμβλυνση» των αρνητικών επιπτώσεων του πόνου και της αναπηρίας.

Στους γονείς, η ψυχολογική ευελιξία γενικά, βρέθηκε να συμβάλλει άμεσα στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα και την ψυχολογική διάθεση των παιδιών τους. Βρέθηκε ακόμη πως ψυχολογική ευελιξία των γονέων διαμεσολαβείται από την ίδια την ψυχολογική ευελιξία του παιδιού. Η ψυχολογική ευελιξία των γονέων, ειδικά προς τον πόνο, δεν βρέθηκε να σχετίζεται με την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα, την αναπηρία ή την αρνητική διάθεση του παιδιού.

Στους περιορισμούς της μελέτης, λόγω της μεθοδολογίας «χρονικής στιγμής» που ακολουθήθηκε, περιλαμβάνεται η αδυναμία της να αποδείξει αιτιότητα μεταξύ των παραπάνω συσχετισμών.

«Αναδείχτηκαν αρκετοί έμμεσοι συσχετισμοί μεταξύ [ψυχολογικής ευελιξίας] των γονέων και λειτουργικότητας του παιδιού (διαμέσου της [ψυχολογικής ευελιξίας] του ίδιου του παιδιού), γεγονός που υποδεικνύει πως οι γονείς είναι μια πηγή από την οποία τα παιδιά αντλούν κουράγιο» σημειώνουν οι ερευνητές. «Τα ευρήματα της μελέτης μας υπογραμμίζουν ακόμη τη σημασία του να γίνεται διάκριση μεταξύ γενικής και ειδικής για τον πόνο [ψυχολογικής ευελιξίας]».

Βιβλιογραφική Αναφορά:
Beeckman M, et al. Resilience factors in children with juvenile idiopathic arthritis and their parents: The role of child and parent psychological flexibility [published online September 25, 2018]. Pain Med. doi: 10.1093/pm/pny181

Leave a Reply