Μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής σε θεραπεία με βιολογικό παράγοντα για τους ασθενείς με ΝΙΑ οι οποίοι αρχίζουν θεραπεία σε νεαρή ηλικία.

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο «Arthritis Research & Therapy», όσοι ασθενείς ξεκίνησαν θεραπεία με βιολογικό παράγοντα σε ηλικία <16 ετών είχαν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής σε θεραπεία αλλά και μεγαλύτερη πιθανότητα διακοπής του παράγοντα λόγω επίτευξης ύφεσης. Παρόλο που το ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν ίδιο μεταξύ ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών που πήραν θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες, η επίπτωση των λοιμώξεων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε αυτούς με ηλικία <16 ετών.

Υπάρχουν ελάχιστες μελέτες, στον πληθυσμό των ασθενών με ΝΙΑ και ειδικά στην περίοδο μετάβασης από την παιδική στην ενήλικο ζωή, που να αξιολογούν διάρκεια παραμονής σε θεραπεία, την ανάγκη διακοπής και την γενικότερη ασφάλεια των βιολογικών παραγόντων. Οι ερευνητές θέλησαν να απευθυνθούν σε αυτό το κενό γνώσης, πραγματοποιώντας μια μελέτη παρατήρησης.

doctor perscribing

Το ισπανικό μητρώο καταγραφής ανεπιθύμητων ενεργειών στην θεραπεία ρευματικών νοσημάτων με βιολογικούς παράγοντες «Spanish Registry for Adverse Events of Biological Therapy in Rheumatic Diseases (BIOBADASER)» είναι μια προοπτική, πολυκεντρική βάση δεδομένων ασθενών με ρευματολογικά νοσήματα που λαμβάνουν θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες η οποία εστιάζει στην μακροχρόνια ασφάλεια της θεραπείας.

Για την παρούσα μελέτη οι ερευνητές συγκέντρωσαν όλους τους ενηλίκους ασθενείς στους οποίους είχε τεθεί η διάγνωση ΝΙΑ μεταξύ Φεβρουαρίου 2000 και Δεκεμβρίου 2015. Αναζήτησαν περιπτώσεις που σχετίζονταν με την διάρκεια παραμονής σε θεραπεία, τις αιτίες διακοπής της θεραπείας, και υπολόγισαν το ποσοστό της επίπτωσης ανεπιθύμητων ενεργειών ανά 1000 ασθενή-έτη.

Η μελέτη BIOBADASER εξέτασε 469 φακέλους ασθενών (μέση ηλικία 34,5 έτη, 53,8% άνδρες, μέση ηλικία στην διάγνωση 9,4 έτη, μέση ηλικία στην έναρξη του βιολογικού παράγοντα 23,9 έτη, μέση διάρκεια θεραπείας με βιολογικό παράγοντα 9,6 έτη). Μεταξύ του 2000 και του 2014, υπήρξε γραμμική αύξηση του ποσοστού χρήσης βιολογικών παραγόντων στην θεραπεία παιδιατρικών ασθενών με ΝΙΑ, από 24% σε 65%.

Σε σύγκριση της χρήσης βιολογικών παραγόντων σε ασθενείς <16 ετών κατά την έναρξη της θεραπείας με αυτούς >16 ετών τα συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα ήταν το etanercept (59.1%) και το infliximab (40.4%), αντιστοίχως. Οι κύριοι λόγοι για διακοπή της θεραπείας σε αυτές τις ομάδες ασθενών ήταν η αναποτελεσματικότητα (37.1% και 37.4%,αντιστοίχως) και η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών (28.6% και 28.0%, αντιστοίχως). Η διακοπή λόγω επίτευξης ύφεσης ήταν σημαντικά υψηλότερη σε αυτούς που ξεκίνησαν την θεραπεία με βιολογικό παράγοντα πριν τα 16 έτη σε σχέση με αυτούς που έγινε έναρξη στα 16 ακριβώς ή αργότερα (25.7% vs 7.9%; P <.0001).

Το συνολικό ποσοστό επίπτωσης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών στο σύνολο των ασθενώ ήταν 41.4 για κάθε 1000 ασθενή-έτη και ήταν παρόμοιο μεταξύ συμμετεχόντων <16 ετών (35.7 ανά 1000 ασθενή-έτη) και συμμετεχόντων >16 ετών (43.2 ανά 1,000 patient-years). Ωστόσο σημειώθηκαν σημαντικά περισσότερες λοιμώξεις στην ομάδα των νεότερων ασθενών (253.2 έναντι 136.0 ανά 1000 ασθενή-έτη; P <.001).

talking to doctor

Τα δυνατά σημεία της μελέτης περιλαμβάνουν την χρήση μητρώου καταγραφής που επέτρεψε την ανάλυση της ασφάλειας ενός μεγάλου δείγματος τυπικών ασθενών με ΝΙΑ. Οι περιορισμοί της μελέτης περιλαμβάνουν το γεγονός πως η μελέτη BIOBADASER δεν ήταν σχεδιασμένη να εστιάσει ειδικά σε ασθενείς με ΝΙΑ, χρησιμοποίησε διαφορετικό σύστημα ταξινόμησης από αυτό που χρησιμοποιείται συνήθως σε αυτόν τον πληθυσμό και δεν έγινε σύγκριση μεταξύ των επιμέρους βιολογικών παραγόντων.

«Οι προοπτική καταγραφή της θεραπείας με βιολογικούς παράγοντες, αυτών των ενηλίκων ασθενών με ΝΙΑ, μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της γνώσης γύρω από την συμπεριφορά της νόσου στην ενήλικο ζωή», σημειώνουν οι συγγραφείς.

Βιβλιογραφική Αναφορά Baute JJB, Sanchez-Piedra C, Ruiz-Montesinos D, et al. Persistence and adverse events of biological treatment in adult patients with juvenile idiopathic arthritis: results from BIOBADASER. Arthritis Res Ther. 2018;20(1):1-9.

Leave a Reply