Χαμηλή μυϊκή μάζα και χαμηλή οστική πυκνότητα σε παιδιά με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, πού δημοσιεύτηκε στο Arthritis Care & Research, τα παιδιά με νεανική ιδιοπαθή ρευματοειδή αρθρίτιδα (Ν.Ι.Α.) έχουν χαμηλότερη οστική πυκνότητα και μυϊκή ισχύ σε σύγκριση με τα υγιή παιδιά της ομάδας ελέγχου. Ωστόσο, η υγεία του καρδιοαναπνευστικού και η σύσταση του σωματικού λίπους δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων, γεγονός που υπογραμμίζει την σημασία της έντονης φυσικής δραστηριότητας σε άτομα με Ν.Ι.Α.

Αυτή η μελέτη κοορτής συγκέντρωσε 60 συμμετέχοντες με Ν.Ι.Α. και 60 υγιή παιδιά, τα οποία είχαν αντιστοιχηθεί για την ηλικία και το φύλο τους. Οι συμμετέχοντες της μελέτης ήταν κατά 83% κορίτσια και η ηλικία κυμαινόταν από 10 έως 16 ετών. Η υγεία του καρδιοαναπνευστικού μετρήθηκε χρησιμοποιώντας στην μέγιστη πρόσληψη O2 (VO2 max) κατά την άσκηση σε κυλιόμενο διάδρομο, και η μυϊκή ισχύς με ισοκινητικό και ισομετρικό έλεγχο στο επίπεδο του γόνατος και της άκρας χειρός. Εκτιμήθηκαν η λαβή (σφίξιμο του χεριού), ο μηριαίος τετρακέφαλος και ο μηριαίος δικέφαλος.

Ως δείκτες του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες επιτάχυνσης (accelerometer) για 7 συνεχόμενες ημέρες. Για την μέτρηση της οστικής πυκνότητας και την λιπομέτρηση χρησιμοποιήθηκε ολοσωματική DEXA σε προσθοπίσθια και οπισθιοπρόσθια προβολή.

Τα άτομα με ΝΙΑ (από τα οποία τα 40 είχαν ενεργό νόσο και τα 20 ήταν σε ύφεση) είχαν χαμηλότερη μυϊκή μάζα και μυϊκή ισχύ σε σχέση με τους υγιείς, αλλά την ίδια σωματική σύσταση και ίδιο επίπεδο υγείας του καρδιοαναπνευστικού.

Τα άτομα με ολιγοαρθρική νόσο (n=30) είχαν παρόμοιο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας με αυτούς με επεκταθείσα ολιγοαρθρική ή πολυαρθρική νόσο (n=30), αλλά η αναπνευστική ικανότητα (VO2 max) ήταν υψηλότερη στους τελευταίους. Υπήρξε θετική συσχέτιση μεταξύ μεγαλύτερου βαθμού φυσικής δραστηριότητας και καλύτερης υγείας του καρδιοαναπνευστικού και στις δύο υποομάδες. Δεν παρατηρήθηκε όμως συσχέτιση μεταξύ σωματικής υγείας και των χαρακτηριστικών της νόσου.

Οι ερευνητές καταλήγουν, συμπεραίνοντας πως: «το επίπεδο υγείας του καρδιοαναπνευστικού και η σύσταση του σώματος των ασθενών με ολιγοαρθρική και πολυαρθρική N.I.A. στην εποχή των θεραπειών με βιολογικούς παράγοντες είναι ίδια με αυτή των αντιστοιχηθέντων υγιών ατόμων της ομάδας ελέγχου. Έχουν όμως χαμηλότερη οστική πυκνότητα και μυϊκή μάζα. Μεταξύ ολιγοαρθρικής και πολυαρθρικής νόσου όλοι οι παράγοντες που μελετήθηκαν δεν παρουσίασαν μεταβολή. Υψηλά επίπεδα έντονής σωματικής δραστηριότητας συσχετίζονται θετικά με καλύτερη υγεία και μυϊκή ισχύ στους ασθενείς με Ν.Ι.Α.

Βιβλιογραφική Αναφορά:
Risum K, Edvardsen E, Godang K, et al. Physical fitness in patients with oligo- and polyarticular juvenile idiopathic arthritis diagnosed in the era of biologics – A controlled cross-sectional study [published online November 26, 2018]. Arthritis Care Res. doi:10.1002/acr.23818

Leave a Reply